Akyoto in Potatosensei's comment

I’ll look at it as soon as possible.

Potatosensei

Ok thank you.